БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ІМЕНІ

Георгія Вороного

Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 96
Форма входу
Випадкове фото
Пошук
Прогноз погоди

Каталог статей

Головна » Статті » Статті (Українська мова)

Юрійович Вороний ПІОНЕР КЛІНІЧНОЇ ТРАНСПЛАНТОЛОГІЇ ч2
Початок
Ю.Ю. Вороному судилося вижити в ті страшні роки. Наприкінці 1935 р. йому був присуджений ступінь канди­дата медичних наук без захисту дисер­тації, а в листопаді 1936 р. він був при­значений завідувачем кафедри хірургії Харківського стоматологічного інс­титуту, як він пише у своїй автобіо­графії, "на правах професора". У Хар­кові Ю. Вороной продовжував свою активну лікарську діяльність. Його обирали секретарем Всесоюзного з'їз­ду хірургів (1938-1939), членом правління спілки хірургів міста Харкова (1936-1941)
З початком Вітчизняної війни, коли вищі навчальні заклади готува­лися до евакуації з Харкова, наказом по НКОЗ України №120 від 26.09.1941 року Наркомом тов. Овсієнко, Ю. Во­роной звільняється з посади завіду­вача кафедри хірургії стоматологіч­ного інституту. Цим же наказом були відібрані у нього евакуаційні докумен­ти. Його переводять у розпорядження міськвідділу МОЗ Харкова із обслуго­вування поранених з цивільного на­селення, а, отже, Ю.Вороний був за­лишений на тимчасово окупованій те­риторії. До 23 лютого 1942 р. самостій­но доліковував поранених, поки не була спалена 12-а лікарня на Холодній горі. Тут Юрій Юрійович зробив ще одну унікальну операцію, пришивши дівчині відірвану вибухом снаряда праву руку. Через багато років, напе­редодні 1956 р., він отримає листа від врятованої ним в 1941 р. Н.І. Дижевської, яка, дякуючи йому за все, напи­ше: "Пишу Вашою правою рукою..."
Рятуючи свою родину від інтересу окупаційної влади, 23 лютого 1942 р. він переїзджає з Харкова в с. Нова Водолага Харківської області, де працює сільським лікарем до 13 лютого 1943 р. Під час рейду Червоної Армії 13 лю­того вступив і працював хірургом у складі медсанбату 8-ої гвардійської дивізії генерала Суржакова. Після раптового виходу з бою дивізії, на дру­гому поверсі районної лікарні був влаштований госпіталь, де під нагля­дом Ю.Ю. Вороного були залишені 70 поранених. Ранком наступного дня в село ввійшли фашисти. Тринадцять днів і ночей професор за допомогою колективу лікарні рятував поранених від смерті під виглядом заразних хво­рих. 26 лютого 1943 р., коли розпочав­ся наступ радянських військ, Ю.Ю. Во­роний був захоплений німцями в полон. Утримували його в пересувно­му німецькому лазареті як полоненого санітара, що виконував всю чорну важку роботу. 25 грудня 1943 р., коли лазарет перебував у Житомирі, Воро­ному та ще одному полоненому по­щастило втекти і за допомогою місце­вого жителя піти в ліс у пошуках пар­тизанів. 1 січня 1944 р. вони почули шум бою і вийшли в розташування 273-му полку Червоної Армії у с. Янушевичі Житомирської області, разом з якими повернулися в місто. Вже з 25 січня 1944 р. він розпочав працювати в лікувальних установах Житомира, по черзі і часто одночасно в евакогоспі­талі, госпіталі для інвалідів Великої Вітчизняної війни, завідувачем уроло­гічного відділення міської, а потім об­ласної Житомирських лікарень, го­ловним обласним і міським урологом. За доблесну працю в роки війни у 1945 ш 1946 рр. був нагороджений медалями.
Все подальше життя Ю.Ю. Воро­ний не припиняв займатися питання­ми гомотрансплантології, зокрема, пересадки нирки. Зокрема, як пише проф. М.Б. Мирський, "у 1949 р., пра­цюючи в Житомирській обласній лі­карні, він виконав ще 4 операції з пе­ресадження трупної нирки (з термі­ном консервації нирок від 12 до 28 днів при збереженні життя і функції) хворим на важкий хронічний нефрит" [3-4].
У травні 1950 р. був переведений до Києва в Інститут експериментальної біології і патології ім. О.О. Богомоль­ця завідувачем відділенням експери­ментальної хірургії. Можна висловити припущення про те, що на переве­дення Ю. Ю. Вороного в Київ вплинув ще один учень професор В.М. Шамова — П.Л. Шупик, який працював на той час у Міністерстві охорони здо­ров'я України (надалі міністр охорони здоров'я УРСР), що добре знав Воро­ного за спільною роботою на кафедрі факультетської хірургії Харківського медичного інституту. У 1952 р. Юрій Юрійович захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук, що була присвячена питанням патогенезу і терапії травма­тичного шоку. Вона удостоєна високої оцінки дійсного члена АМН СРСР генерал-лейтенанта медслужби проф. В.М. Шамова і члена-кор. АМН СРСР О.І.Черкеса, які відзначали, що ця ро­бота особливо цінна для медицини воєнного часу, коли боротьба із шо­ковим станом хворого стає одним із найважливіших завдань лікаря.
З 1953 по 1961 рр. Ю. Ю. Вороний працював у Київському інституті ге­матології і переливання крові. Основ­ні теми його наукових праць — питан­ня імунології, крові і кровозамінників, роботи центральної нервової системи під час пересадки органів і тканин.
Ю. Ю. Вороному належить 48 нау­кових праць з найбільш актуальних проблем медицини, багато які з них ішли під грифом "секретно".
Помер Ю. Ю. Вороний у Києві в 1961 р. на 66-му році життя від хро­нічного коронарного захворювання. Похований на Байковому кладовищі, недалеко від тих, із ким в буреломні роки революційних подій початку XX століття мріяв про Україну.
Українському вченому Ю. Ю. Во­роному належить подвійний пріоритет — першої клінічної пересадки нирки та першого використання в клініці трансплантації кадаверної нирки. Цей пріоритет був уперше визнаний на Всесвітньому конгресі трансплантологів у 1966 році, уже після того, як Крістіан Бернард пересадив серце.
* У статті використано фотографії із сі­мейного архіву Галини Юріївни Вороної, які люб'язно надані Харківському національному медичному університетові.

Література
1.        Лесовой В.Н., Перцева Ж.Н. "Юрий Юрьевич Вороной –  пионер отечественно тpaнсплантологии"/"Universitates", 2008,  №3, с. 66-71.
2.Король В.Є., Полюх  І.І., Волченко С.Ю. "Сторінки життя Ю.Ю. Вороного (правда і вигадка)"
3. Мирений М.Б. Пионер клинической трансплантологии (к 110 - летаю со дня рождения профессора  Ю.Ю. Вороного)/ Клі­нічна хірургія. —2005,  №6. — с. 60-64.
4. Мирский М.Б.  Первая пересадка почки в клинике (к 50 -летаю операции советского хирурга Ю.Ю. Вороного) /Клиниче­ская медицина.—1983,  №11—  с. 147-149.
5.        Верстюк  В., Осташко Т. Діячі Української Центральної Ради. HAH України, К. 1998, с. 206-209.
6.  Особова справа з обліку кадрів Вороного Ю.Ю. від 05.07.1952 р.
7.        Автобіографія Вороного Ю.Ю. від 20 .05. 1954 р.
8. Шумаков В.И., Штенгольд Е.Ш., Онищенко H.A. Кон­сервация органов. —М: Медицина, 1975. с.14, с. 226-227.
9.        Кирпатовский И.Д., Быкова H.A. Пересадка почки. —М: Ака­демия медицинских наук СССР, 1969.
10.     Актуальные проблемы пересадки органов под редакцией Ю.М. Лопухова. Пересадка почки в клинике - часть III. Глава 14- аллотрансплантация почки в клинике,— М., 1978.— с. 209.
11.     Пыриг Л.А., Мельман Н.Я. «Болезни почек» советы врача. К: «Здоровье»,1989.— с. 57.
12.     Тареев Е.М. Нефриты. –М:Медгиз, 1958.-е. 168-170,178.
13.     Гурченко Ф.Г. Новейшая история Украины (часть первая 1914-1939 гг.)ю- Киев: «Генеза», 2003.
14. Сыта Г., Юричкивский А. Научная аура нации / Газета «Зеркало недели». —2005, №32, с.14.
15.     Оборин H.H. К истории переливания посмертной крови (к
50-летию научной разработки проблемы) /Клиническая медицина. -1979, №7,-с. 111-114.
16.     Зубрис Г. Газета «Ваше здоров'я".—1997,  № 65, с. 12.
17. Пхакадзе и др. Трансплантация органов и синтетические эндопротезы / Киев Об-во «Знание», 1986, №6, с. 21-22.
18.  Айманбеков М.А. «Как продлить жизнь человека?» (пере­садка органов и тканей)/ Фрунзе: «Кыргызстан», 1983, с. 20, 33.
19. Мождраков Г., Попов Н. «Болезни почек» / Медицина и Физкультура. София, 1980, с. 786.
20. Вороной Ю.Ю. До питання про специфічні комплемент- в'язальні антитіла за вільної трансплянтації яєчка / "Записки науково-дослідчої катедри хірургії ХМ1" (1930, т.1)
21. Вороной Ю.Ю. До питання про ролю та значіння спе­цифічних комплемент-в'язальних антитіл за вільного пересаджу­вання testis / Український медичний архів, 1929.
22. Вороной Ю.Ю. До питання про специфічні комплемент- в'язальні антитіла за вільного пересаджування нирки із застосу­ванням шва судин / Український медичний архів, 1931.
23.   Вороной Ю.Ю. К вопросу блокады ретикуло-эндотелиального аппарата у человека при некоторых формах отравления сулемой и о свободной пересадке целой почки, взятой от трупа, как метод лечения анурий при этом отравлении / Труды Всеукраинского института неотложной хирургии и переливания крови. Днепропетровск. —1934, т.1, 221-233.
24.  Вороной Ю.Ю, Пересадка консервированной трупной почки, как метод биостимуляции при тяжелых нефритах / Вра­чебное дело №9, стр 813-816,1950г.
25.     Лесовая А.В, Мазуренко Е.В., Гарагатый А.Н. Исторические аспекты первой в мире трансплантации почки человеку/ Харь­ковский госмедуниверситет, кафедра урологии. Інтернет видання ht1p://urology. com.ua/pagesid
 26.   Пиріг Л.А., Перцева Ж.М. Юрій Юрійович Вороний /Енциклопедія сучасної України, Т.4, 2005.
Категорія: Статті (Українська мова) | Додав: fond_voronogo (16.10.2010)
Переглядів: 1380 | Коментарі: 15 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Мова сайту

Враховуючи численні побажання та з метою допомоги відвідувачам сайту, запроваджується GOOGLE ПЕРЕКЛАДАЧ. Фонд та адміністратор сайту не несуть відповідальності за якість перекладу та достовірність перекладеного тексту.

Контакти

Благодійний фонд імені Георгія Вороного

Україна, 17620, Майдан Центральний, 2
с. Журавка, Варвинський район, Чернігівська область,
тел. (0462)93-52-57

Код ЕДРПОУ: 36326631,
Р/р 26007000002204
в "Банк "Демарк"
м. Чернігів МФО 353575

Оберемко Ольга Миколаївна
м. т. 094-988-62-57
e-mail: Oberemko.O@gmail.com

Друзі сайту

Дідовець Михайло Леонтійович

Заслужений вчитель України, лауреат міжнародної премії в галузі вивчення точних наук,
м.т. 066-968-02-34

Сита Галина Миколаївна

Кандидат фізико-математичних наук
т. (044)278-66-39

ТОВ "Дружба Нова" - Генеральний директор Гайдай Сергій Анатолійович

смт. Варва Чернігівської області, вул. Горького, 8
тел. (04636)2-11-73, (04636)2-12-78

Календар свят
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0


Locations of visitors to this page

Copyright fond im Voronogo ©
Конструктор сайтів - uCoz